นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นโยบายและวิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มี แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยท้องถิ่นร่วมประสานบริหารอย่างมีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. ส่งเสริมให้ครู ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

5. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเสมอภาคและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. ส่งเสริมให้ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา