โรงเรียนบ้านชมน้อย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โรงเรียนบ้านชมน้อย จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางสาวกรชนก ศรพรหม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย