ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านชมน้อย

รงเรียนบ้านชมน้อย จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน