ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านชมน้อย

โรงเรียนบ้านชมน้อย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านเชียงกลม ก่อตั้งขึ้นโดย กรป.กลางกับชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง (ปัจจุบันได้ดำเนินการรื้อถอนเรียบร้อย เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จนไม่สามารถใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้) ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนถาวรแบบพิเศษขึ้นอีกหนึ่งหลัง ขนาด 9 x 18 เมตร จำนวน 2 ห้องเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 อยู่ห่างจากอำเภอปากชม ระยะทาง 39 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเลย ระยะทาง 52 กิโลเมตร

ปี พ.ศ. 1517 ได้แยกออกมาเป็นเอกเทศ นายประชัน กัลยา เป็นครูใหญ่คนแรก ปีการศึกษา 2523 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และจัดการศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้จัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ได้แก่ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 2 และระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านชมน้อยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 2 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน นักเรียนทั้งหมด จำนวน 56 คน (ข้อมูล ณ 25 พ.ค. 60) นักการ ภารโรง (จ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ มาช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัปดาห์ละ 2 วัน จำนวน 1 คน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านชมน้อย พุทธศักราช 2554 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6