ระเบียบวินัยและบทลงโทษสำหรับนักเรียน

โรงเรียนบ้านชมน้อย

ระเบียบการลงโทษนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

บทลงโทษนักเรียนระดับปฐมวัย

1. ครูประจำชั้น เรียกนักเรียน เพื่อให้หยุดการกระทำหรือสนใจครู พูดคุย หาข้อมูล ( ลงบันทึกพฤติกรรม )

2. ครูประจำชั้นว่ากล่าวตักเตือน เล่าถึงผลเสียให้ยอมรับ ( ลงบันทึกพฤติกรรม )

3. ครูประจำชั้นให้ ดาวดำ (บันทึกพฤติกรรม)

4. ส่งให้หัวหน้าฝ่ายว่ากล่าวตักเตือน ( เด็กจะไม่ชอบพบครูอื่นๆ ลงบันทึกพฤติกรรม)

5. เชิญผู้ปกครองมาพูดคุย ( เด็กจะไม่ชอบให้ผู้ปกครองทราบเรื่องไม่ดีต่างๆ ลงบันทึกพฤติกรรม )

6. กำกับติดตามและหาทางจูงใจเพื่อแก้ปัญหา โดยคุณครูประจำชั้นและคุณครูหัวหน้าฝ่าย ( ลงบันทึกพฤติกรรมการพัฒนาปรับปรุง )

บทลงโทษนักเรียนระดับประถมศึกษา

1. ทำผิด 1 ครั้ง ตักเตือน ชี้แจงความผิดกับนักเรียนพร้อมบันทึกพฤติกรรม

2. ทำผิด 2 ครั้ง แยกนักเรียนที่ทำผิดออกจากกลุ่มที่เด็กรัก ชอบ พร้อมบันทึกพฤติกรรม

3. ทำผิด 3 ครั้ง ครูประจำชั้นแจ้งหัวหน้าฝ่ายให้อบรมตักเตือน และทำทัณฑ์บน โดยให้นักเรียนเขียนบันทึกความผิดและบอกเล่าวิธีปรับปรุงด้วยตัวเอง จัดเป็น คำมั่นสัญญา ลงในแบบบันทึก

4. ทำผิด 4 ครั้ง ครูประจำชั้นแจ้งผู้ปกครอง ทางจดหมาย/จดใส่บันทึกสมุดการบ้าน

***กรณีที่แจ้งกับผู้ปกครองและไม่มีการตอบรับให้ครูประจำชั้นโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองโดยตรง***

5. ทำผิด 5 ครั้ง เชิญผู้ปกครองมาปรึกษาหาแนวทางแก้ไขนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น

6. ทำผิด 6 ครั้งทำทัณฑ์บนโดยการให้นักเรียนกลับบ้านช้ากว่าปกติ

หมายเหตุ การทำผิดตามลำดับ 1 – 6 จัดเป็นลำดับความรุนแรงของการกระทำผิด ตามที่ครูพิจารณาตามหลักวิเคราะห์ที่ใช้ในการพิจารณาเป็นสำคัญ.