แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ข้อ ๑๔ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ

เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะนำไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ภารกิจของสถานศึกษาในการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้

๑) กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค โดยให้ความสำคัญ ของคะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค

๒) กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

๓) กำหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริมระหว่างเรียน

๔) กำหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม สอบแก้ตัว

กรณีผู้เรียนมีระดับผลการเรียน “๐”

๕) กำหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน

๖) กำหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๕ แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

เป็นการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนตามจุดเน้น ของหลักสูตร ภารกิจของสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการ มีดังนี้

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

๒) ศึกษานิยาม หรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน กำหนดขอบเขตและตัวชี้วัด

๓) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา หลักการประเมิน และพิจารณากำหนดรูปแบบ

วิธีการพัฒนาและประเมิน

๔) กำหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน ประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้สอดคล้อง

กับขอบเขตและตัวชี้วัดและกำหนดระดับคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมิน

๕) ดำเนินการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการอ่าน

คิดวิเคราะห์ และเขียน

๖) สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๖ แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างค่านิยมอันดีให้แก่ผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร ภารกิจของสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการ มีดังนี้

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการ ทำความเข้าใจกับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

/รายวิชา ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

๒) กำหนดเกณฑ์และคำอธิบายระดับคุณภาพให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนด

๓) กำหนดวิธีการและเครื่องมือการประเมินให้เหาะสมกับตัวชี้วัด

๔) ดำเนินการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการประเมินเป็นระยะ ๆ

๕) กำหนดระดับพฤติกรรมบ่งชี้

๖) เมื่อสิ้นภาค สิ้นปี ครูผู้สอนแต่ละคนส่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกคนที่รับผิดชอบให้คณะกรรมการของสถานศึกษา โดยมีครูวิชาการ โรงเรียนเป็นเลขานุการ

๗) ครูวิชาการโรงเรียนดำเนินการประมวลผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

๘) เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๑๗ แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรกำหนด ภารกิจสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการ มีดังนี้

๑๗.๑ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม

๑) ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด

๒) ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

๓) ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน

ของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดเป็นผู้ผ่านการประเมิน

๔) ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

หรือเกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน

หรือทั้งสองเกณฑ์ถือว่าไม่ผ่าน

๑๗.๒ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน

๑) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนของผู้เรียนทุกคน

๒) ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนทุกคน

๓) นำเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ

๔) เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ